НАЧАЛО > > Политика на компанията срещу корупцията и сродните на нея явления

Политика на компанията срещу корупцията и сродните на нея явления

Политика на компанията срещу корупцията и сродните на нея явления

І. Общи положения:

Настоящата „Политика на Егнатия О. България" ЕООД срещу корупцията и сродни на нея явления" (Политиката) е израз на приетите от фирмата принципи за водене на законен, етичен, прозрачен и обществено отговорен бизнес.  

„Егнатия О. България" ЕООД не толерира каквато и да е форма на подкуп или корупция. В частност, фирмата приема да се въздържа от всякакви действия и поведение, които биха могли да бъдат възприети като активен или пасивен подкуп.

Фирмата е срещу корупцията и незаконните практики във всичките им форми и няма да предлага, плаща или приема подкупи (без значение от какъв вид) или да извършва каквито и да е корупционни действия в работата си с държавата, чуждестранни длъжностни лица и на търговския пазар в страна. Фирмата няма да се замесва в подкупи или каквато и да е форма на неетично подбудителтво или плащане, включително плащания за улеснение на процедурите и няма да прави политически дарения или разходване на средства за политически и други подобни цели.

Фирмата не толерира същото поведение и от страна на своя персонал, доставчици, бизнес партньори и държавни или общински органи и въобще от страна на всички, с които има делови взаимоотношения.

Никой, който попада в обхвата на тази Политика, не трябва да предлага, да дава, да иска или да приема лично плащане, подарък или услуга, в замяна на по-благоприятно третиране или с цел да се получи по незаконен начин бизнес предимство.

Служителите на Фирмата, извършили нарушение на принципите и правилата, залегнали в Политиката и други външни или вътрешни за фирмата документи, засягащи тази материя, подлежат на проверка и срещу тях се предприемат мерки, вкл. ангажиране на дисциплинарна отговорност, в т. число уволнение, и при необходимост се сигнализират полиция, прокуратура или други компетентни органи.

Лицата, които попадат в обхвата на настоящата Политика, поемат ангажимент да я популяризират и да информират третите лица, че за Фирмата корупцията и сродните й явления са неприемливи, като дават адекватен пример със своето поведение.

ІІ. Цели:         

 1. Да дефинира ясно, какво, от гледна точка на фирмата, представлява корупция и сродни на нея явления и да посочи формите и начините за борба с тях;
 2. Да подчертае, че всяко нарушение на Политиката може да се окаже не само пагубно за репутацията на фирмата и да повлияе изключително негативно върху нейната дейност, но, също така, може да доведе до по-нататъшни сериозни последствия, включително налагане на финансови санкции на фирмата или ангажиране на наказателната отговорност на нейните служители;
 3. Да приеме и прилага правила и системи за предотвратяване на всякакви форми на корупция, посредством които да се съобщава за всяко разкрито корупционно действие, както и когато са налице достатъчно основателни съмнения за такова, и да се осигури адекватно решение на всеки въпрос, свързан с корупция;
 4. Да вмени на управителните органи и на оперативния мениджмънт на фирмата отговорност по разкриването и предотвратяването на корупционни действия, и по изготвянето на правила за превенция и контрол;
 5. Да даде ясни и точни указания на служителите на фирмата и на другите физически или юридически лица, имащи взаимоотношения с фирмата, с които да им укаже да не допускат да бъдат въвлечени в корупционни действия и да им обясни, какви стъпки следва да предприемат в случай, че станат обект или свидетел на корупционно поведение;
 6. Да гарантира, че всички установени корупционни действия и/или всяко основателно съмнение за корупционни действия ще бъдат разследвани справедливо, обективно и до край.

ІІІ. Обхват:

Настоящата Политика е част от вътрешната нормативна рамка, която е приложима и за взаимоотношенията с външни контрагенти и доставчици на Егнатия О. България" ЕООД. Всички служители на фирмата, както и всяко лице, свързано с фирмата, което предоставя услуги от името и за сметка на фирмата, включително подизпълнители, техният персонал и бизнес партньори, са задължени да спазват тази Политика. Неспазването на политиката може да има за резултат предприемане на дисциплинарни мерки, които биха могли да доведат, в зависимост от случая, до прекратяване на трудови правоотношения със служител или до прекратяване на договорни отношения с трета страна. В обхвата на Политиката влизат:

 1. Членовете на органите на управление и оперативният мениджмънт на фирмата;
 2. Служителите на фирмата в отношенията помежду им;
 3. Отношенията с държавна и местна администрация, медии, доставчици и изпълнители на услуги, консултанти, подизпълнители, контрагенти;
 4. Отношенията, с която и да е трета страна, от страна на фирмата или нейните служители, от които са последвали корупционни действия.
 5. Политиката е приложима за всички видове корупционни практики, в това число, но не само:

a) Активен подкуп - даване, обещаване или предлагане на подкуп;

b) Пасивен подкуп - искане, съгласяване за получаване или приемане на подкуп;

c) Подкуп на обществен или държавен служител;

d) Неоснователно обогатяване - злоупотреба с активи на фирмата.

В допълнение тази Политика трябва да се има предвид винаги, когато се установяват нови търговски взаимоотношения, чрез вливане, придобиване, създаване на смесени дружества или връзки с нови клиенти и доставчици. При такива нови взаимоотношения фирмата ще изисква внимателна преценка по отношение на етичното поведение и надеждността на всеки един бизнес партньор. Съществуващите търговски взаимоотношения също ще бъдат съответно преценявани.

ІV. Основания и приложимост:

Настоящата Политика е разработена като продължение и развитие на вътрешно нормативната уредба на фирмата, в частта й за борба с корупцията и сродните на нея явления.

Тя се прилага в допълнение към съществуващите и приложими във фирмата вътрешни правила, политики и процедури за работа, вътрешния трудов ред, както и съобразно с действащото българско законодателство и нормативни актове, отнасящи се към проявленията на корупция.

V. Дефиниции и основни корупционни рискове:

      За целите на настоящата Политика се приемат следните дефиниции за корупция:

 1. Злоупотребата със служебно положение за лично облагодетелстване или, по-конкретно - поведение на лицата, субект на настоящата Политика, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената им позиция и власт;
 2. Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга облага, или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на задължение или поведението, което се изисква, от приемащия подкупа или неполагащата се облага, или от този, на когото е обещана такава;
 3. Злоупотреба с доверие, делегирани правомощия или поверено имущество, с цел извличане на лична изгода;
 4. Обещаването, даването или искането на парична сума, предмет или услуга с висока стойност, с цел да се повлияе върху действия или решения, да се получи лична или корпоративна облага, да се постигне конкурентно предимство, изгода от промяна в нормативната уредба или от действията на длъжностни лица, контролни органи и др., към които е насочено корупционното действие.

      За целите на настоящата Политика се дефинират следните основни корупционни рискове:

 1. Подкуп - предлагане, обещаване или искане, съгласие за получаване или приемане на облага, за да се осъществи някакво действие;
 2. Плащания за улесняване - неофициални плащания, с които се цели гарантиране или ускоряване изпълнението на рутинно или необходимо действие, което фирмата има законно право или задължение да извършва;
 3. Връзки с длъжностни лица и лобиране - връзки с държавни структури, министри и други длъжностни лица, за да се придобие лицензия, търговска дейност, обществена поръчка и др.;
 4. Даване и получаване на облаги - отнася се до всички видове дарове;
 5. Конфликт на интереси - ситуация, в която, два или повече конкуриращи се интереса, са в конфликт и пречат на способността за вземане на обективни и непредубедени бизнес решения;
 6. Злоупотреба с активи - предоставяне на активи на фирмата. Имат се предвид активи на Фирмата в широк смисъл, т.е всички материални или нематериални активи, включително ноу-хау и търговски тайни.

VІ. Конкретно и неизчерпателно посочени форми на корупция и сродни явления, обект на настоящата Политика:

 1. Предлагане и/или даване на подкуп на длъжностни лица от национални регулаторни органи или национални органи по приходите, централна и местната власт, правоохранителни органи, органи на съдебната власт и други компетентни органи, с цел вземане и/или отмяна на решения, свързани с дейността на фирмата.
 2. Предлагане и/или даване на подкуп на лица или организации, които осъществяват проверки, одит, присъждане на кредитен рейтинг или други контролни или одитни функции, с цел осъществяване на въздействие върху резултатите от тяхната дейност и съдържанието на техните доклади, в полза на фирмата.
 3. Злоупотреба от страна на служители на фирмата с парични средства, лични данни, ценни книжа, средства, отпускани за издръжка или други активи на фирмата, с цел предоставянето им на длъжностни лица или на клиенти, за тяхна лична изгода;
 4. Подправяне на писмени документи - договори, заявления и др., прикриване или изземване на документи и/или заместването им с подправени или неистински, с цел създаване на лична изгода за длъжностни лица или клиенти на фирмата;
 5. Подправяне на банкова сметка на фирмата, на банкови или други финансови документи, с цел създаване на лична изгода за длъжностни лица или клиенти на фирмата;
 6. Използване на паричните средства и ресурси на фирмата от нейни служители за собствени цели или разрешаване на плащания, или получаване на такива, за недоставени стоки или неоказани услуги;
 7. Унищожаване на документи или други активи нафФирмата с крайна цел манипулиране или изопачаване на факти, за да се създаде подвеждаща информация, в резултат на което да се стигне до управленска оценка или решение, несъответствуващи на действителността, с цел реализиране на определен личен интерес;
 8. Конфликт на интереси при осъществяване на служебните задължения, свързан с облагодетелстване на свързани със служители, доставчици или подизпълнители на фирмата, лица;
 9. Предлагане или даване на подкуп, под формата на парични средства или подаръци, влизане в нерегламентирани договорки, изнудване и заплахи към настоящи или бъдещи служители, с цел получаване на лична изгода, промяна на информация, резултати от вътрешни проверки, вземане страна в конфликти, назначаване или уволнение и др.;
 10. Искането или приемането на подкуп, под каквато и да е форма, от външни доставчици или подизпълнители на фирмата, с цел вземане на решение в тяхна полза;
 11. Искане на подкуп или друга облага при взаимоотношенията с клиенти на фирмата по повод на тяхното обслужване и извършването на всички действия и дейности, за които фирмата има поет ангажимент, съгласно договорни взаимоотношения, общата или вътрешна нормативна уредба, регламентираща дейността й;
 12. Корупционно поведение от страна на служителите на фирмата спрямо представители на държавни или общински органи, извън преките им служебни задължения.

VІІ. Длъжностни лица и структурни звена в фирмата, обект на повишен корупционен риск:

 1. Представляващите фирмата;
 2. Функционални директори – мениджъри на отдели /Отдел „Проектиране узаконяване и легализация“, Отдел „Строителство, “Отдел „Електроинсталации“, Отдел „Телеком инсталации“, Отдел „Автотранспорт и логистика“, Отдел „Администрация и финанси“;
 3. Главен счетоводител.

VІІІ. Отговорност за изпълнение на настоящата Политика:

Отговорност за изпълнение на настоящата Политика носи Управителя на „Егнатия О. България“ ЕООД. Той може да изпълнява задълженията си пряко или да ги делегира на специално избрани от него за целта, временни или постоянни, структурни звена за борба с корупцията и сродните на нея явления, чрез съществуващите във фирмата системи за сигурност и контрол, даване на правомощия на конкретни служители в тази област или наемане на външни одитори за решаването на конкретен казус, или като постоянно действащи.

ІX. Действия на служители, клиенти, доставчици, подизпълнители, осигурителни посредници и др. контрагенти на „Егнатия О. България“ ЕООД, които са станали обект на корупционно действие, или са узнали или имат основателни съмненения за корупционни практики.

Всеки служител на фирмата, който е станал обект на корупционно действие, или узнае или има основателно съмнение за корупционни практики, е длъжен да съобщи за случая, като се обърне директно към Управителя на фирмата, или към определено от него специализирано структурно звено или служител, който има задължение да разглежда подобни случаи;

В изложението на казуса, служителите следва да опишат ясно и разбираемо случая и да обяснят естеството на действието и причините, поради които го определят като корупционно, по смисъла на настоящата Политика. До разглеждане ще бъдат допускани и анонимни сигнали, които отговарят на описаните в предходното изречение условия;

Служителите могат да отправят своя сигнал писмено, по електронна поща и/или да поискат изслушване по казуса;

Всички служители на фирмата са задължени да:

 1. Познават и спазват, при своето служебно и лично поведение, принципите и правилата на настоящата Политика;
 2. При необходимост, да обясняват при взаимоотношенията си, в рамките на фирмата и/или с външни контрагенти, или клиенти, че спазват тази Политика, както и да изискват от тях да имат съответстващо на нея поведение;
 3. С постъпването си на работа в фирмата всички нейни служители приемат да бъдат обект на проверки, свързани с изпълнението на настоящата Политика, да участват в обучения, оценки и сертификация по повод прилагането й, в случай че има такива;

Фирмата няма да толерира, каквато и да е форма на репресивна мярка срещу служители, които са уведомили добросъвестно за основателните си съмнения за възможно корупционно действие. Докладването на такова притеснение и добросъвестното търсене на съвет или съдействие ще срещне пълна подкрепа на фирмата.

При узнаване или основателни съмнения за корупционни практики в дейността на фирмата или в случаи, при които са станали обект на корупционно действие от страна на неин служител, клиентите й могат да могат да съобщят за случая чрез:

 1. Писмен сигнал или жалба, подаден по установения във фирмата ред за комуникация с клиенти;
 2. Сигнал, директно до Управителя на фирмата или определено от него структурно звено или служител - писмено или като поискат среща и изслушване.

Доставчици, подизпълнители, осигурителни посредници и др. контрагенти на „Егнатия О. България“ ЕООД, които станат обект на корупционно действие от страна на служител на фирмата, или узнаят или имат основателни съмнения за корупционни практики в нейната дейност, могат да съобщят за случая, чрез писмен сигнал или жалба, подаден по установения във фирмата ред за комуникация и/или сигнал, директно до Управителя на „Егнатия О. България“ ЕООД или определен от него орган, или служител - писмено или като поискат среща и изслушване.

„Егнатия О. България“ ЕООД се задължава да информира:

 1. своите партньори, доставчици, подизпълнители и др. за случаи, при които фирмата е станала обект на корупционни практики от трети лица, които могат или имат отношение към техния бизнес или дейност;
 2. неправителствените организации, в които членува, за случаи, в които е станала обект на корупционни действия или е узнала за корупционни практики;

В случай, че „Егнатия О. България“ ЕООД е станала обект на корупционно действие или е установила, или е била уведомена за корупционни практики или действия, тя се задължава:

 1. да прекрати договорните си взаимоотношения със съответния контрагент или подизпълнител;
 2. да информира компетентните органи за извършените закононарушения;
 3. да предприеме дисциплинарни мерки спрямо свои служители, извършили корупционно действие или участвали в корупционни практики.

X. Проверки и контрол:

Управителя на „Егнатия О. България“ ЕООД, или определено от него структурно звено или служител са длъжни да направят проверка по всеки постъпил сигнал, жалба или информация за корупционно действие или практика. Проверката се осъществява в срокове и по начин, определени в специална процедура, която Управителя определя. Процедурата трябва да е публично достояние и всички лица, които са в обхвата на настоящата Политика, да имат безпрепятствен достъп до нея. Освен проверки по сигнали, за изпълнението на настоящата Политика се извършват текущи проверки, съгласно годишен план, по ред и начин, утвърдени от Управителя. Обект на проверки могат да бъдат всички служители на фирмата, в лично качество, нейните структурни звена, а при опредлени случаи и външните контрагенти, доставчици и подизпълнители.

Проверки на външните контрагенти, доставчици и подизпълнители се извършват, ако те са подписали декларация - Приложение 1 към настоящата Политика, с която удостоверяват, че са запознати с нея, че я приемат, като част от договорните взаимоотношения с фирмата или сключените от тях договори съдържат аналогични текстове. Те могат да бъдат проверявани при изразено съгласие от тяхна страна, като обхватът на тези проверки следва да бъде уточнен, в рамките на договорния процес, при спазване принципите на добра бизнес етика и правилата за търговска тайна, защита на лични данни и др., свързани с дейността на контрагента.

Управителя на „Егнатия О. България“ ЕООД приема и представя за одобрение от редовното годишно общо събрание на акционерите годишен доклад за антикорупционната дейност на фирмата и изпълнението на настоящата Политика, който след одобрението му, се публикува на външния сайт на фирмата.

ХІ. Информираност и превенция:

За изпълнението на настоящата Политика, фирмата приема да разработи и реализира мерки и дейности по информираност и превенция, чрез които да постигне:

 1. Комуникиране и обсъждане на Политиката и съответните насоки за нейното прилагане със служителите и повишаване на тяхната отговорност при изпълнението на преките им задължения;
 2. Обучение и/или сертификация на служителите, които да гарантират, че те са запознати с Политиката, в нейната цялост, с конкретните рискове при изпълнението на преките им служебни задължения и да доведат до изграждане на отговорност у тях, и на нетърпимост към действия или практики, срещу които е насочена настоящата Политика, като бъдат насърчавани да сигнализират за такива действия или практики, без страх от негативни последици за тяхната работа;
 3. Информиране на доставчици, контрагенти и бизнес партньори, както и други заинтересовани страни за Политиката, за целите й и за резултатите от нейното прилагане;
 4. Ефективност на системите за вътрешен контрол, укрепване на тяхната независимост и защитеност от потенциални корупционни действия;
 5. Регулярно и системно осъществяване на дейности за идентифициране на корупционни рискове и прилагане на адекватни процедури, основани на риска, и насочени към предотвратяване на корупционни действия.

         ХІІ. Преходни и заключителни разпоредби:

Настоящата Политика е приета на 13.10.2014 г.

В тридесет дневен срок от датата на приемането й, настоящата Политика да се публикува в сайта на фирмата.

В двумесечен срок от приемането на настоящата Политика да се изготви план за информиране на контрагенти, доставчици и подизпълнители за приемането й и че от тях се очаква, в своята дейност и във взаимоотношенията с Фирмата, да се придържат към нейните принципи и правила.

              В шест месечен срок от датата на приемането на настоящата Политика да се извърши преглед на вътрешните нормативни документи на „Егнатия О. България“ ЕООД, с цел привеждането им в съответствие с нейните принципи и правила и при необходимост да се изготвят указания и процедури за прилагането й.

 

                                                                                              Утвърдил: Мариос Диплас

                                                                                                   
Приложение 1
 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЛИТИКАТА на „Егнатия О. България“ ЕООД за борба с корупцията и сходните на нея явления

 

 

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

в качеството си на:

□ физическо лице;

□ представляващ по закон (фирма) ..............................................................,

                                                               (наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление:...................................................................

....................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ.....................................,

 

Декларирам, че:

□ съм запознат и приемам принципите на Политиката на „Егнатия О. България“ ЕООД за борба с корупцията и сродните на нея явления.

□ представляваното от мен юридическо лице е запознато и приема принципите на Политиката на „Егнатия О. България“ ЕООД за борба с корупцията и сродните на нея явления

 

Дата:................................                                         Декларатор: .......................................   

                                                                                                              (подпис)