HOME > > Company's Code of Conduct

Company's Code of Conduct

Company's Code of Conduct

І. Общи положения

Кодексът за поведение на Егнатия О. България отразява нормите за правилно поведение и фирмените ценности като се отнася до всички нейни служители, ръководейки ги в техните ежедневни делови контакти.

Контрагентите и доставчиците на компанията също подлежат на тези изисквания, тъй като придържането към Кодекса е условие за осъществяване на търговски взаимоотношения с Eгнатия. Всеки служител носи отговорност за това да  спазва клаузите на Кодекса за поведение, както и всички приложими закони. Чрез  включване на етични съображения и почтеност в търговски взаимоотношения и при вземането на решения, Егнатия О. България показва ангажимент към корпоративна култура, насърчаваща най-високи етични норми.

II. Основни принципи

1. Да се подбират и назначават служители на базата на тяхната квалификация да извършват дадена дейност и без дискриминация въз основа на расова или религиозна принадлежност, национален или етнически произход, цвят на кожата, пол, полово самоопределение, възраст, гражданство, сексуална ориентация, инвалидност или друг признак, защитен по силата на закона.
2. Да не се използва детски труд. Детски труд означава наемането на лица под минималната възраст, допустима и определена от закона.
3.  Да се поддържа разнообразна работна среда и да се постига съвършенство чрез
привличане и задържане на трудови кадри от всякакъв произход.
4. Да се предоставят възможности за обучение и повишаване на квалификацията на служителите.
5. Да се извършват оценки на работата, даващи точна и вярна представа за постигнатото.
6. Да се признава и поощрява приноса на отделните служители и работни екипи.
7. Да се възпрепятства сексуален или какъвто и да било друг тормоз на служителите от страна на когото и да било на работното място или по време на извършване на дейност за компанията.
8. Да  се зачита правото на отделния индивид на защита на личните му данни, които се събират, обработват и съхраняват съгласно законите на страните, в които Eгнатия извършва  дейност.
9. Да се осигурява безопасна и здравословна трудова среда за служителите, като се спазват всички приложими закони и норми за охрана на труда и техника за безопасност, всички приложими закони и норми за охрана на труда и техника за безопасност.
10. Да се поддържа безопасна, здравословна и производителна работна среда за всички служители на Eгнатия и други лица чрез:
· забрана на притежаването, употребата, продажбата или трансфера на незаконни наркотични средства или принадлежности за употреба на наркотици на територията на компанията или през работно време;
· забрана на извършването на дейност за компанията в нетрезво състояние;
· забрана на притежаването или употребата на огнестрелно или друго оръжие на територията на компанията или по време на извършване на дейност за Eгнатия, съгласно местните закони;
· незабавно докладване на ръководството на всички случаи на злоупотреба с наркотици или алкохол или притежаване на оръжие.

III. Основни политики на Егнатия О. България

1. Избягване на конфликт на интереси

Избягване на  всякакви дейности или връзки, които противоречат или изглежда, че противоречат на способността за взимане на независими решения в най-добрите интереси на компанията.

Следните насоки се отнасят до най-честите ситуации на конфликт:

Роднински връзки

Всеки служител трябва да уведоми своя ръководител и  да поиска разрешение преди извършването на търговски сделки от името на компанията с каквато и да било компания, в която работи или участва негов роднина, в резултат на което служителят би могъл да извлече изгода от тези действия.

Друга работа

Не се допуска служителите на Егнатия О. България да работят за конкурентна компания докато са на работа в Егнатия О. България или да извършват каквато и да било работа или да оказват помощ на каквито и да било трети лица, което може да повлияе отрицателно на тяхната работа или способността им за преценка на работното място. Не се допуска използването на  работното време или съоръжения или материали на компанията за други цели, освен свързаните с работата в Егнатия О. България, без разрешение от ръководителя на съответия отдел.

Лични взаимоотношения

Не се допускат взаимоотношения, които оказват отрицателно влияние на резултатността или способността за извършване на ръководна дейност.

Поведение на работното място, което произтича от интимни взаимоотношения или

приятелство между отделни служители, може да бъде неуместно, ако създава неудобство за другите. Забранява се фаворизирането или вземането на бизнес решения на базата на емоции, чувства на привързаност или приятелства вместо на базата на най-добрите интереси на компанията. Лицата, които се окажат страна в лични взаимоотношения или приятелства, трябва да проявяват тактичност, способност за преценка и деликатност.

2. Опазване на защитената информация на компанията

Търговските тайни и друга защитена информация на Егнатия О. България, както и голяма част от нейните вътрешни данни, представляват ценни активи на компанията. Задълженията на служителите по отношение на търговските тайни и друга защитена информация са следните:

a. Да не се разкрива тази информация пред други служители на Егнатия О. България  освен съобразно принципа „необходимост да се знае“ или „необходимост да се ползва“.

b. Да не се разкрива тази информация пред лица извън Егнатия О. България.

c. Да не се използва тази информация за собствена изгода или за изгодата на лица извън Егнатия О. България.

d. Ако служител напусне Егнатия О. България, неговото задължение  да опазва търговските тайни и друга защитена информация на Егнатия О. България остава в сила докато информацията не стане публично достояние или компанията не престане да я смята за търговска тайна или защитена информация. Също така кореспонденция, печатни материали, електронна информация, документация или архивни материали от какъвто и да било род, знания за конкретни процеси, процедури, специални методи за работа – било то от поверителен характер или не са собственост на компанията и не могат да се изнасят извън Егнатия О. България. Всички лични умения, придобити или усъвършенствани по време на трудовите взаимоотношения, представляват личен актив на напускащия.

3. Достоверност на счетоводна и финансова документация:

Всеки, който участва в създаването, обработката и въвеждането на такава информация, отговаря за нейната достоверност. Всички въведени счетоводни или финансови данни трябва да отразяват точно това, което се описва в първичната счетоводна информация. Не бива да има укриване на информация от (или от страна на) ръководството.

Не е позволено плащане от името на компанията с намерението или договореност, че каквато и да било част от такова плащане ще се ползва за друга цел освен описаната в първичните документи за плащането. Не се допуска въвеждане на лъжливи или подвеждащи данни в които и да било книги или документи на компанията по каквато и да било причина, и никакви средства, активи или сметки на компанията не могат да бъдат създавани, придобивани или поддържани с каквато и да било цел освен ако въпросните средства, активи или сметки не са правилно отразени в книгите и документацията на компанията. Приходите и разходите трябва да бъдат навременно осчетоводявани.

4. Отговорно използване на информационно-технологичните ресурси:

На служителите на Егнатия О. България се забранява :

a. Изпращането на тормозещи, дискриминиращи, клеветнически, измамни или заплашителни съобщения, включително такива, които по обиден начин третират въпросите за расова принадлежност, пол, възраст, сексуална ориентация, религиозна принадлежност, политически убеждения, национален произход, инвалидност, етническа принадлежност, полово самоопределение или какъвто и да било друг признак, защитен по силата на съответните закони.

b. Изпращане, достъп до или съхраняване на какъвто и да било вид обидни или неприлични съобщения или материали.

c. Неразрешено разпространение на защитена или конфиденциална информация или търговски тайни.

d. Причиняване или допускане на нарушения на сигурността и/или неуместно разкриване на паролата за достъп пред други, неупълномощени лица.

e. Накърняване на правото на защита на личните данни на което и да било лице по силата на съответните закони.

5. Докладване на нередности и нарушения:

Всеки служител на Егнатия О. България, който знае или има сериозни основания да подозира нарушения в Кодекса на труда е длъжен да уведоми незабавно своя ръководител. Егнатия О. България няма да предприеме ответни мерки срещу никое лице, което добронамерено докладва информация за потенциални нарушения или което участва в каквито и да било разследвания или процедури от страна на компанията или властите, освен ако предоставената информация не се окаже преднамерено невярна.

 

Утвърдил: Мариос Диплас